Wyszukaj w sklepie

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy MINISM STUDIO Adrianna Gańko z siedzibą pod adresem Borek Miński 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8222386903, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”. Adres poczty elektronicznej: adam@cosielumpisz.com.

§ 1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep cosielumpisz.com (zwany dalej „Sklepem”) – sklep internetowy działający pod adresem adam@cosielumpisz.com umożliwiający składanie Zamówień na wysyłkę elektroniczną Produktów;

Klientosoba składająca Zamówienie w sklepie, czyli każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Produkt - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin dostępny jest w zakładce "Regulamin". Klient może w każdej chwili przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu i jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

§ 3. Wymogi techniczne

Do korzystanie ze Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

dostęp do sieci Internet

aktualna wersja przeglądarka internetowej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4. Zasady korzystania ze sklepu

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień. 

4. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.

6. Klient może składać reklamacje związane ze złożeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: adam@cosielumpisz.com. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 5. Warunki i formy płatności

W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

Natychmiastowe przelewy online (AutoPay S.A.).

Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia. Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Wysyłka I Zwroty I Płatności" i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury wraz z dostarczonym elektronicznie Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. Zasady realizacji zamówień i wysyłki produktów

a) elektronicznych:

1. Zamówienie na produkty elektroniczne realizowane jest automatycznie w ciągu maksymalnie 24h od momentu jego złożenia i prawidłowego opłacenia przy opcji płatności natychmiastowych lub od chwili zaksięgowania przelewu tradycyjnego na wskazanym mailowo koncie.

2. Wysyłka następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres e-mail.

3. Koszt wysyłki elektronicznej jest darmowy.

b) fizycznych:

1. Zamówienie na produkty fizyczne realizowane jest w ciągu maksymalnie 1-2 dni roboczych od momentu jego złożenia i prawidłowego opłacenia przy opcji płatności natychmiastowych lub od chwili zaksięgowania przelewu tradycyjnego na wskazanym mailowo koncie.

2. Wysyłka następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres lub pod punkt odbioru.

3. Koszt wysyłki wynosi 14,00 PLN w przypadku dostawy do punktu Paczkomatów Inpost oraz dostawy kurierskiej Pocztex.

§ 7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

a) produkty elektorniczne:

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

a) produkty fizyczne:

W przypadku produktów fizycznych sklep cosielumpisz.com gwarantuje możliwość zwrotu oraz wymiany towaru. Można tego dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian dostępne są w zakładce Wysyłka I Zwroty I Płatności.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Jeśli wysłany Produkt Cyfrowy jest uszkodzony bądź wadliwy (np. brakuje części treści, itp), klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego produktu. Klient może zażądać usunięcia wady w formie wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub dla firmy nieopłacalne, klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz w przypadku, gdy wada jest znaczna odstąpienia od umowy kupna.

2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: adam@cosielumpisz.com lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres: MINISM STUDIO, Borek Miński 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8222386903

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest MINISM STUDIO Adrianna Gańko z siedzibą pod adresem Borek Miński 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8222386903.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, MINISM STUDIO wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji zamówienia /umowy, maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2023 r.

________________________________________

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM Z DN. 8.03.2023 - @adam_strycharczuk

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród konkursu (dalej „Konkurs”) z dn. X.X.2023 roku  na profilu @adam_strycharczuk w serwisie społecznościowym Instagram jest firma Adam Strycharczuk z siedzibą pod adresem ul. Narbutta 25a/9, 02-536 Warszawa, NIP 5213430508, zwana także w dalszej części Regulaminu „Organizatorem

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu @adam_strycharczuk w serwisie społecznościowym Instagram, prowadzonym pod adresem www.instagram.com/adam_strycharczuk.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram. 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. 

§ 2. Uczestnik konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego warunki oraz w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e). jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram; 

f) posiada aktywny adres e-mail,

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny..

 § 3. Nagrody dla Uczestników 

 

Za Nagrodę w Konkursie uznaje się spotkanie z Organizatorem w wybranym i ustalonym z Organizatorem przez Uczestnika miejscu na terenie Polski oraz spędzenie wspólnie czasu podczas zakupów w sklepach z używaną odzieżą.

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs jest dostępny w formie wyróżnionej relacji o nazwie “Konkurs”  na portalu społecznościowym Instagram na profilu www.instagram.com/adam_strycharczuk.

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dn. 8.03.2023 do końca dn. 12.03.2023 roku. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Zadaniem Uczestnika jest dokonanie i zrealizowanie (opłacenie) dowolnego zakupu na stronie cosielumpisz.com w dniach 23.02.02023 - 12.03.2023 roku oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@cosielumpisz.com zawierającej:

a) w tytule wiadomości numer Twojego zamówienia, np. ERAUEVGLX

b) w treści opis w jakiej miejscowości i dlaczego najchętniej wybrałbyś się na lumpeksowe łowy z Adamem.

4. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych treści maili biorących udział w Konkursie pod adresem www.instagram.com/adam_strycharczuk.

6. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub pseudonimu, pod którym występuje w serwisie Instagram na stronie www.instagram.com/adam_strycharczuk.

7. Organizator dokona oceny Zgłoszeń i ogłosi zwycięzcę pod adresem www.instagram.com/adam_strycharczuk niepóźniej niż do dn. 15.03.2023 roku. Zwycięzca zostanie również poinformowany mailowo o odbiorze nagrody.

8. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu społecznościowym Instagram pod adresem www.instagram.com/adam_strycharczuk w wyróżnionej relacji pod nazwą “Konkurs” § 5. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród 

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga osobistej rejestracji profilu na portalu społecznościowym Instagram. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. § 4 Regulaminu. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnej relacji  pod adresem www.instagram.com/adam_strycharczuk

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest wspólne ustalenie wraz z Organizatorem dogodnego dla obojga terminu (daty, miejsca, godziny) odbioru.

4. Odbiór nagrody musi nastąpić w ciągu 365 dni od daty zakończenia Konkursu.

5. Przekroczenie dopuszczalnego czasu odbioru nagrody powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

6. Za Nagrodę w Konkursie uznaje się spotkanie z Organizatorem w wybranym i ustalonym z Organizatorem przez Uczestnika miejscu oraz spędzenie wspólnie czasu (od 2-3 godzin) podczas zakupów w sklepach z używaną odzieżą. Zarówno Organizator, jak i Uczestnik samodzielnie ponoszą koszty dojazdu, wyżywienia oraz zakupów niezbędne do odebrania nagrody.

7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Zastrzega sobie prawo do wyłonienia od 1-3 Zwycięzców.

 

§ 6. Zakres odpowiedzialności Organizatora 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. § 7. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

§ 8. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram lub pod adresem e-mail adam@cosielumpisz.com.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną.

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r. do odwołania. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.